Qari u kant tal-Quddiesa

Ċelebrant: Fr Brendan Gatt
Animazzjoni: The New Victorians


♫ Bless the Lord O my soul ♫

O my soul
Worship His Holy name
Sing like never before
O my soul
I’ll worship Your Holy name

The sun comes up
It’s a new day dawning
It’s time to sing Your song again
Whatever may pass
And whatever lies before me
Let me be singing
When the evening comes

You’re rich in love
And You’re slow to anger
Your name is great
And Your heart is kind
For all Your goodness
I will keep on singing

Ten thousand reasons
For my heart to find

And on that day
When my strength is failing
The end draws near
And my time has come
Still my soul will
Sing Your praise unending

Ten thousand years
And then forevermore


Qari I

Qiegħdu idejhom fuqhom, u huma rċevew l-Ispirtu s-Santu.
Atti 8, 5-8.14-17

Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli

F’dak iż-żmien, Filippu niżel f’belt tas-Samarija u xandar lil Kristu lin-nies tagħha. Il-folol tan-nies b’fehma waħda kienu joqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu, meta kienu jisimgħuh u jaraw il-mirakli li kien jagħmel. Kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena, u dawn b’għajat kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom; u ħafna nies oħrajn, mifluġa jew zopop, kienu jitfejqu. U kien hemm ferħ kbir f’dik il-belt.

L-appostli, li kienu Ġerusalemm, semgħu li s-Samarija laqgħet il-kelma ta’ Alla, u bagħtu hemm lil Pietru u lil Ġwanni. Dawn niżlu hemm u talbu biex dawk li emmnu jirċievu l-Ispirtu s-Santu; għax l-Ispirtu s-Santu kien għadu ma niżel fuq ħadd minnhom, imma kienu tgħammdu biss f’isem il-Mulej Ġesù. Imbagħad l-appostli qiegħdu idejhom fuqhom, u huma rċevew l-Ispirtu s-Santu.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla


Salm Responsorjali

Salm 65 (66), 1-3a.4-5.6-7a.16.20

R/. (1): Għajtu bil-ferħ lil Alla,
bnedmin tad-dinja kollha

Jew

R/. Hallelujah, hallelujah, hallelujah

Għajtu bil-ferħ lil Alla,
bnedmin tad-dinja kollha;
għannu s-sebħ ta’ ismu,
xandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu.
Għidu lil Alla: “Kemm int tal-biża’ f’għemilek! R/.

L-art kollha tagħtik qima,
tgħannilek u tgħanni lil ismek”.
Ejjew, araw l-għemejjel ta’ Alla;
tal-biża’ f’għemilu fost il-bnedmin. R/.

Biddel il-baħar f’art niexfa,
għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara.
Għalhekk, nifirħu bih!
Hu jsaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem. R/.

Ejjew, isimgħu, u ngħidilkom,
intom ilkoll li tibżgħu minn Alla,
ngħidilkom x’għamel miegħi.
Imbierek Alla, li ma warrabx it-talba tiegħi;
ma warrabx minn fuqi t-tjieba tiegħu! R/.


Qari II

Ġie mogħti għall-mewt fil-ġisem, imma ħa l-ħajja fir-ruħ.
1 Piet 3, 15-18

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pietru Appostlu

Għeżież, lill-Mulej Kristu qaddsu f’qalbkom. Kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom il-għala tat-tama li għandkom. Imma wieġbu bil-ħlewwa u bir-rispett. Żommu safja l-kuxjenza tagħkom biex, meta jgħidu fuqkom, dawk stess li jkasbru l-imġiba tajba tagħkom fi Kristu jkollhom għalxiex jistħu. Jekk din tkun ir-rieda ta’ Alla, aħjar tbati għax tkun għamilt it-tajjeb milli għax tkun għamilt il-ħażin.

Għax Kristu wkoll miet darba għal dejjem minħabba d-dnubiet; hu li kien ġust, miet għall-inġusti biex iressaqkom lejn Alla; kien mogħti l-mewt fil-ġisem, imma ħa l-ħajja fl-ispirtu.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla


Evanġelju

Jiena nitlob il-Missier, u hu jagħtikom Difensur ieħor.
Ġw 14, 15-21

Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier, u hu jagħtikom Difensur ieħor biex jibqa’ magħkom għal dejjem, l-Ispirtu tal-verità, li d-dinja ma tistax tirċevih, għax hija la tarah u lanqas tagħrfu. Iżda intom tagħrfuh, għaliex jgħammar magħkom, u huwa fikom. Ma nħallikomx iltiema. Nerġa’ niġi għandkom. Ftit ieħor, u d-dinja ma taranix aktar. Iżda intom għad tarawni, għax jiena ngħix, u intom ukoll għad tgħixu. F’dak il-jum intom tagħrfu li jiena f’Missieri, u intom fija u jiena fikom. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom, dak hu li jħobbni; u min iħobb lili, iħobbu wkoll il-Missier, u jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu


♫ Offertorju: Open Space ♫

My heart is an open space for you to come and have your way
I’m open, I’m open

Do whatever you wanna do
And say whatever you wanna say
And move whatever you wanna move
And change whatever you wanna change


Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija.
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek.
Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik,
nitma’ fik u nibqa’ nħobbok għal dejjem.
Ammen.


♫ Tqarbin: How great is our God ♫

The splendor of a King,
clothed in majesty
Let all the Earth rejoice
All the Earth rejoice

He wraps himself in light
And darkness tries to hide
And trembles at His voice
Trembles at His voice

How great is our God, sing with me
How great is our God, and all will see
How great, how great is our God

Age to age He stands
And time is in His hands
Beginning and the end
Beginning and the end

The Godhead Three in One
Father Spirit Son
The Lion and the Lamb
The Lion and the Lamb

Name above all names
Worthy of our praise
My heart will sing
How great is our God


♫ Tmiem: Sing and Shout ♫

Your Cross, Your Cross
It draws me to Your heart
It makes my spirit sing,
It makes my spirit sing
Your grace, Your grace
Oh I hear it call my name
I’m waking up to sing,
I’m waking up to sing

Your Cross, Your Cross
It draws me to Your heart
It makes my spirit sing,
It makes my spirit sing
Your grace, your grace
Oh, I hear it call my name
I’m waking up to sing,
I’m waking up to sing

We will
Sing and Shout
Sing and Shout
Open up our hearts
And pour Your Praises out

Because, because
Because Your Love came down
It makes me wanna sing,
It makes me wanna sing
Because, because
Because you called my name
I’m waking up to sing,
I’m waking up to sing

What could be better than the grace
that washes all our shame away?
What could be better than
Your great Love?
What could be better than the grace
that leads us home and makes a way?
What could be better than
Your great Love?