Għeżież, illum is-Sibt 18 t’April, kellna suppost niltaqgħu flimkien biex nitolbu għall-Ewropa li f’dawn l-aħħar jiem, kif kulħadd jaf, tinsab maħkuma minn din l-epidemija, u għal daqstant hemm bżonn kemm tas-sosten tagħna kif ukoll li ninterċedu b’mod kontinwu.

Ma stajniex inħallukom waħidkom f’dan il-jum, għalekk permezz ta’ dawn l-ilħna tant sbieħ, qed noffrulkum xi ħaġa oħra biex tkun tista’ takkumpanjakom matul din il-ġurnata, u kull darba li jkollkom bżonn, intom u għaddejin bil-ħidma tagħkom ta’ kuljum u kemm għal waqt il-mumenti tat-talb tagħkom.

Infakkrukom li għada huwa l-Ħadd tal-Ħniena Divina, it-teżor infinit tal-kompassjoni li għandu Ġesù għalina. Nitolbu biex f’dawn il-mumenti diffiċli naqtgħux qalbna, imma b’fiduċja noqgħodu għar-Rieda Qaddisa tiegħu, li hija l-istess Imħabba u Ħniena.

Tislijiet mill-qalb lil kulħadd u nittamaw li narawkom is-Sibt 13 ta’ Ġunju 2020!

 

Cari amici, oggi, sabato 18 aprile, avremmo dovuto incontrarci insieme per pregare per la nostra amata Europa che negli ultimi tempi è segnata dall’epidemia che tutti ben conosciamo, e che per questo ha ancora più bisogno del nostro sostegno e della nostra intercessione.

Non abbiamo voluto lasciarvi soli in questo giorno! Quindi, grazie all’aiuto di gentili e splendide voci, vi offriamo un sussidio di preghiera che vi possa accompagnare in questa giornata, o quando ne avrete più bisogno, nelle vostre attività quotidiane in casa o nella vostra preghiera personale.

Ricordiamo che domani sarà la domenica della misericordia, la quale è tesoro infinito dell’inesauribile compassione di Dio. Preghiamo affinché in questi momenti difficili non ci disperiamo e non ci scoraggiamo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla Sua santa volontà, che è l’Amore e la Misericordia stessa.

Un abbraccio a tutti e confidiamo di vederci tutti sabato 13 giugno 2020!

Comunità Abramo Svizzera

Liebe Freunde, heute, am Samstag, dem 18. April, hätten wir uns treffen sollen, um gemeinsam für unser geliebtes Europa zu beten, das in jüngster Zeit von der Epidemie, die wir alle kennen, gezeichnet ist und das deshalb unsere Unterstützung und Fürsprache noch mehr braucht.

Wir wollten Sie an diesem Tag nicht allein lassen! Deshalb bieten wir Ihnen dank der Hilfe freundlicher und großartiger Stimmen eine Gebetshilfe an, die Sie an diesem Tag oder dann, wenn Sie sie am meisten brauchen, bei Ihren täglichen Aktivitäten zu Hause oder bei Ihrem persönlichen Gebet begleitet.

Erinnern wir uns daran, dass morgen der Sonntag der Barmherzigkeit sein wird, die der unendliche Schatz des unerschöpflichen Erbarmens Gottes ist. Lasst uns beten, dass wir in diesen schwierigen Momenten nicht verzweifeln oder entmutigt werden, sondern dass wir uns mit großem Vertrauen seinem heiligen Willen unterwerfen, der Liebe und Barmherzigkeit selbst ist.

Eine Umarmung für alle, und wir vertrauen darauf, dass wir uns alle am Samstag, dem 13. Juni 2020, sehen werden!

Abraham-Gemeinschaft (Schweiz)